להרחיב

סיכום השיעור

בעמוד ס' אנו עונים על מה שהקשינו בעמוד הקודם: כיצד ג' הבחינות שבקו מקבלות אור אם רק הבחינה הד' היא כלי הקבלה? התשובה היא שכל הקבלה בבחינה הד' לאחר הצמצום היא רק על ידי האור חוזר. ג' הבחינות אינם כלי קבלה והם מציינות דווקא את צד ההשפעה. ולכן כשאנו אומרים שבקו מקבלים בג' בחינות הכוונה שצורת הקבלה בקו היא צורה של השפעה ולא קבלה בעל מנת לקבל.

בנוסף, מדגיש בעל הסולם שאור חוזר זה הוא בראש של הפרצוף, אך בראש אין עדיין כלים בפועל אלא רק שורש לכלים. בו בונים את התודעה הנכונה אבל כשמתפשט האור לגוף זוהי קבלה בפועל בכלים ממש (כמובן שהאור יתפשט על פי החשבון של האור חוזר).

בכך בעזרת ה' סיימנו את פרק ב' בהסתכלות פנימית.

שאלות חזרה

מסך מלא