לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שלג-שלד | שיעור 24

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 24 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד של"ג-של"ד – כ"ו כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1.בשיעור זה אנו לומדים שני נושאים א- מטי בהוד ב- מטי ביסוד 2. המצב שבו היינו היה מטי בכתר ומטי בנצח, שכאמור כתר הוא בחי' ו"ק וגם נצח היא בי' ו"ק. 3. התהליך מתחיל מהזדככות הד'ג' שבכתר לג'ב' ובעקבות כך נהיה מטי בחכמה. 4. בינה מצטרפת לחכמה והא' שבתוכה שהוא החסד מקבל חכמה. יוצא שיש לנו לא מטי בכתר, מטי בחכמה ובינה ומטי בחסד. 5. היות והחסד מקבל ג"ר, אז הגבורה שהיא ו"ק מתבטלת בחסד ולכן לא מטי בגבורה. 6. היות ואנחנו במטי בחכמה, אז הת"ת שהיא ג"ר מקבלת את ההארה ולכן מטי בת"ת 7. הנצח שהוא ו"ק מתבטל בת"ת שהוא ג"ר, הופך פניו להוד ונותן לו ג' רשימות ועתה מטי בהוד. 8. סיכום עד כאן לא מטי בכתר, מטי בחכמה ובינה, מטי בחסד, לא מטי בגבורה, מטי בת"ת, לא מטי בנצח – מטי בהוד. 9. הזכר והנקבה של כל הכלים דז"א נקראים א' ה'. את ה-א' קיבלה מהזדככות ה-ב' דעביות של בינה. ואת ה-ה' היא קיבלה מזיווג של ב'ב' דבינה. כאשר הא' הוא הזכר וה-ה' היא הנקבה. 10. היות והיסוד כבר לא מקבל חסדים, אז את הא' הוא לא מקבל וגם את הה', מקבל רק את הו' ממנו (מהה') והד' ניתנת למלכות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא