לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שכט-של | שיעור 22

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 22 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

שיעור 22 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה' סיכום בנקודות עמוד שכ"ט-ש"ל – כ"ד כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. המצב בו אנו נמצאים הוא מטי בגבורה והתמונה השלמה במצב זה הוא מטי בכתר לא מטי בחכמה מטי בחכמה לא מטי בחסד – מטי בגבורה. 2. כתר מזדכך מד'ג', הופך פניו לחכמה, מעביר אליו רשימות של ג'ב', חכמה עושה זיווג על ג'ב' ובינה – שהא' נמצא בתוכה – מצטרפת לחכמה לזיווג לקבלת חכמה 3. בינה בהצטרפה לחכמה מאפשרת לא' שבתוכה לקבל חכמה במצב זה של מטי בחכמה 4. בינה חוזרת למקומה מפאת תכונתה שהיא חפצה בחסדים וע"כ מזדככת מהג' דהתלבשות ולא מקבלת חכמה למרות שיש חכמה במדרגה. 5. ג' מזדככת גם מב' דעביות שבה, הופכת פניה לחסד ומולידה את החסד למקומו. 6. כדי שחסד יוולד למקומו צריך ב' תנאים א – שיהיה לו חכמה (שזה קיבל כשבינה הצטרפה לחכמה בג'ב') ב – שבינה תהפוך פניה לחסד (שזה קרה שבינה הזדככה במקומה מב' דעביות לא' 7. מאחר וחסד קיבל ג"ר, אז הגבורה מפאת היותה קטנה התכללה ועלתה לבחי' החסד. 8. היות ואין ו"ק במדרגה, אלא ג"ר, שמצב זה שונה מתכונת הגבורה, לכן הפכה פניה למטה ונתנה את הה' רשימות לת"ת שעי"כ נעשה מטי בת"ת.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא