לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק ה' עמוד שכד-שכה | שיעור 19

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 19 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'

סיכום בנקודות עמוד שכ"ד – כ' כסלו תש"ף בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. למדנו בשיעור הקודם שכדי שיהיה מטי בחסד בינה צריכה לעלות לחכמה, לקבל הארת ג"ר וזה המאפשר לה להוליד מתוכה את הא' שהוא בחינת החסד 2. הבינה שהיא צד הנקבה מולידה את הא' שהיא קבלה מהזכר שהיה בתוכה כמו מעובר ולא מצד הנקבה שלה והוא שנקרא חסד בן. 3. לאחר שהיה מטי בחסד, שוב הזדכך ג'ב' והיות וג' דהתלבשות עלה לכתר עורר שוב את ג' דעביות, ועשה שוב מטי בכתר בד'ג'. ולא מטי בחכמה בינה וחסד ומטי בגבורה. 4. יש ללמוד על תכונה הכלים מעבר לגובה הקומה שלהם. 5 תכונת הכלי דכתר היא שהוא באחוריים, דהיינו בו"ק כלפי התחתונים. זאת מכיוון שהוא מתנהג כשורשו שהוא אור הכתר. וכידוע - אור הכתר לא מתפשט למדרגה בפרצוף ע"ב, כי אין לו מסך עליו. והיות והענף, שהוא כלי דכתר, מתנהג כשורשו, שהוא אור הכתר - לכן הוא בו"ק כלפי התחתונים. 6. כתר מהווה את הרגשת האמונה, חכמה מהווה את הרגשת הידיעה. והם כמו ב' הפכים זה לזה. ורק בגמר תיקון יתחברו האמונה והידיעה. עד אז כשיש אמונה, דהיינו מטי בכתר, לא תהיה ידיעה. וכשיש ידיעה, דהיינו מטי בחככה, לא תהיה אמונה. הוא שאנו אומרים שהאמונה מתחילה היכן שהשכל נגמר. 7. עד כה למדנו חמישה שלבים: א מטי בכתר ב לא מטי בכתר, מטי בחכמה ג מטי בכתר לא מטי בחכמה מטי בבינה ד לא מטי בכתר מטי בחכמה ובנינה ומטי בחסד ה מטי בכתר לא מטי בחכמה ובינה לא מטי בחסד ומטי בגבורה. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

  1. הסבר את המושג אין-סוף וכן את הנחת ההסבר שנשללה.

  2. מהו הרצון הפשוט שיש באין-סוף?

  3. מהי סיבת בריאת העולמות?

  4. מהי הצורה הנכונה לתפוס קירבה וריחוק בעולם הרוחני? ובמה הוא שונה מהעולם הגשמי?

  5. מהי הקושיה לאחדות שיש בין הוא ושמו באין-סוף עפ"י ההגדרות של קירבה וריחוק ברוחני?

  6. הסבר את תשובת פרקי דרבי אליעזר לקושיה בשאלה 5.

מסך מלא